Cloudaccess - Joomla! as a service

Rada Parafialna PMBKP

Radę Parafialną stanowi grono osób służących ks. Proboszczowi radą, we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli powinien uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Optymalna liczba członków Rady sięga od 15 do 30 osób w zależności od specyfiki terenu, wielkości i potrzeb parafii. Członków Rady powołuje proboszcz na okres 5 lat. Dopuszcza się jednak możliwość przedłużenia kadencji Rady. Rada zbiera się na posiedzeniu przynajmniej raz na kwartał. Zebranie zwołuje Proboszcz i przewodniczy obradom. Z każdego zebrania jest sporządzony protokół, który zostaje odczytany na następnym posiedzeniu.
Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Rada nie jest po to, by kierować Parafią. Ma ona jednak głos doradczy w potęgowaniu działalności pasterskiej. Członkowie Rady powinni docierać do parafian stojących z dala od Kościoła lub zachwianych w wierze. Rada winna omawiać sprawy materialno-gospodarcze parafii mające bezpośredni związek, na przykład: kościół i jego otoczenie, sale, pomieszczenia i obiekty parafialne. Rada powinna wspierać Proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii. Ponieważ wykonywanie tych zadań wymaga od członków Rady dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu religijnej wiedzy, to powinni oni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i swoją wiedzę poprzez czytanie Pisma Świętego, słuchanie wykładów, rekolekcje, itp...
W naszej parafii Rada, oprócz zadań wynikających z Kodeksu Prawa Kanonicznego, wspomaga ks. Proboszcza w organizowaniu zbiórek funduszy na remonty i inwestycje, w organizowaniu prac budowlanych i remontowych, w organizowaniu imprez i pikników. Opinie wyrażane przez członków Rady na posiedzeniach są bardzo pomocne w kierowaniu Parafii.
Zebrania Rady Parafialnej MBKP odbywają się regularnie, zwykle w pierwszy wtorek miesiąca o godz. 8:00pm w sali pod Plebanią.